‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Wat is sociale bijstand?

We mogen sociale zekerheid niet verwarren met sociale bijstand.

Veel mensen kunnen niet (meer) werken en dragen dus niet actief bij tot de sociale zekerheid, bijvoorbeeld mensen met een zware handicap. Anderen ontvangen een vervangingsinkomen uit de sociale zekerheid dat te laag is om fatsoenlijk te kunnen leven, bijvoorbeeld personen met een te laag pensioen. Daarnaast zijn er ook mensen die zonder inkomen vallen en geen beroep meer kunnen doen op een uitkering, zoals jonge werkzoekenden die geen recht hebben op een inschakelingsuitkering.

Al deze mensen kunnen in onze verzorgingsstaat beroep doen op de sociale bijstand. Die functioneert als een soort van vangnet voor wie tussen de mazen van het net van de sociale zekerheid valt.

Die sociale bijstand wordt individueel toegekend na een inkomensonderzoek. In bepaalde gevallen wordt ook beroep gedaan op de naasten, de zogenoemde ‘onderhoudsplichtigen’.

Het is het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), dat deze sociale bijstand uitkeert. Dit wordt deels gefinancierd door de federale overheid, deels door de lokale instanties of specifieke organisaties, of door de sociale zekerheid, zoals bij de inkomensgarantie voor ouderen.

Het gaat om:

  • het leefloon (voorheen bestaansminimum)
  • uitkeringen voor personen met een handicap
  • de inkomensgarantie voor ouderen
  • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (voor personen met een handicap vanaf 65 jaar)
  • materiële steun (opvang met bed-bad-brood-dringende medische hulp) voor asielzoekers tijdens de asielaanvraag. Wanneer hij/zij officieel het statuut van vluchteling bekomt en dus legaal verblijft in ons land, kan hij/zij steun vragen aan het OCMW in afwachting van een job en opbouw van sociale zekerheidsrechten net zoals iedereen die legaal in België verblijft en onder dezelfde voorwaarden.