‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

De 7 takken van de sociale zekerheid

De sociale zekerheid (van loontrekkenden) bestaat uit zeven taken.

 1. Kinderbijslag
  Wordt nu, sinds de laatste staatshervorming (akkoord van december 2011), beheerd door de gemeenschappen of gewesten.
 2. Ziekteverzekering
  De ziekteverzekering dekt je uitgaven voor gezondheidszorg en het inkomensverlies dat je kan leiden omwille van gezondheidsredenen. Deze tak van de sociale zekerheid wordt beheerd door het RIZIV – Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. De betaling van de vergoedingen en de terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg is in de praktijk in handen van de ziekenfondsen.
 3. Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
  De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van de arbeiders en van sommige kunstenaars. De dienst betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit.
 4. Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)*
  Het FAO verdedigt de rechten van slachtoffers van ongevallen tijdens het werk of in het woon-werkverkeer.
 5. Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)*
  Dit fonds staat in voor de preventie van beroepsziektes en keert schadevergoedingen uit voor beroepsziektes.
 6. Werkloosheidsverzekering
  De werkloosheidsverzekering wordt beheerd door de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling - RVA. De uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen wordt afgehandeld door de vakbonden en de Hulpkas.
 7. Pensioenen
  De pensioenen worden beheerd door de Rijksdienst voor Pensioenen. Binnenkort wordt dit de ‘Federale Pensioendienst’ na de fusie met de pensioendienst van de ambtenaren.

 

* Het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten fuseren in 2017.

Het beheer van deze 7 takken wordt gestuurd door de paritaire comités waarin afgevaardigden van de werknemers (vakbonden) zetelen en afgevaardigden van de werkgevers. Waarom werkgevers- en werknemers? Omdat zij aan de oorsprong van de sociale zekerheid liggen. Zij beslisten samen om een deel van het loon te investeren in de sociale bescherming van de werknemers.